Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ВЛАДИЋИ НА РЕЦИ ЈОШАНИЦА Јавни увид трајаће 7 дана, од 04.12.2017.год. закључно са 11.12.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2). Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам. Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид. Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 11.12.2017.год. По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.
24. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 08. децембра 2017. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предложен је следећи дневни ред: - УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА; 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ; ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА; 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију; 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И ОТУЂЕЊУ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА, ДАВАЊУ У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ; ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелник Општинске управе; 4. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНИМ И ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелник Општинске управе; 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ; ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе; 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА ТРАЈНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе; 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 И 239/1 КО РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе; 8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка; 9. СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, в. д. директора Центра за социјални рад Рашка; 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ; ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања; 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ; ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања; 12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.
Чланови Општинског већа прихватили су данас предлог Одлуке о Статуту Центра за социјални рад. Нови текст Статута усклађује се са Одлуком о оснивању Центра од 19.октобра 2017.године, а измене се односе на оснивање Службе локалних услуга. У услуге на локалном нивоу убрајају се лични пратилац детета, помоћ у кући и дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју. Општинско веће је усвојило и извештај Комисије за доделу средстава удружењима грађана. Према последњем конкурсу за Удружења грађана у 2017.години, средства су додељена Клубу ликовних уметника „Рашка школа“, који је аплицирало са пројектом за објављивање монографије Хаџи Сретена Вујанца „Слике из живота“. На данашњој седници усвојено је и Решење о употреби средстава из текуће резерве. Средства су намењена за опремање клизалишта које ће ускоро бити постављено на платоу испод цркве и за типске тезге које ће бити постављене на Копаонику и дате на коришћење заинтересованим лицима. Веће је усвојило Записникса 14.седнице Комисије за социјална питања. У протеклом периоду Комисији је упућено 10 захтева. 8 захтева је одобрено, а укупан износ средстава је 150.000 динара. Општинско веће усвојило је и измене Правилника о додели једнократне помоћи у случјају елементарних непогода и других несрећа. Mења се члан 7 Правилника, тако да ће Комисија која одлучује о додели помоћи убудуће имати председника и 5 чланова. 1.12.2017.год.
На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка, 32. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 01. децембра 2017. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предложен је следећи дневни ред: - РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА; 1. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, в. д. директора Центра за социјални рад; 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан општинског већа и председник комисије; 3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА; 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ КОД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА; ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА; 5. ТЕКУЋА ПИТАЊА;
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ЋУША НА РЕЦИ РАШКА Јавни увид трајаће 7 дана, од 30.12.2017.год. закључно са 06.12.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2). Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам. Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид. Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 06.12.2017.год. По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општинско веће данас је усвојило Одлуку о утврђивању цене квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Рашка. Рашка је подељена на седам зона. Највише цене су у Туристичком центру Копаоник, а најниже у зонама изван сеоских и градских насеља. У односу на претходну одлуку цене су незнатно повећане. Усвојена је и одлуку о локалним комуналним таксама за наредну годину. Тарифе остају на истом нивоу као и у 2017.години. Једину измену представља увођење комуналне таксе за МХЦ.

На данашњој седници Општинског већа усвојена је одлука којом је спортска хала у Баљевцу дата на управљање и коришћење Спортском центру „Рашка“.

Чланови Већа подржали су одлуку о успостављању права трајне службености на земљишту у јавној својини у корист СПЦ. Ради се о катастарској парцели на старом гробљу у Власову на којој се налазе остаци цркве из 15.века, а која ће у наредном периоду бити обновљена.
Веће је усвојило и измене и допуне ценовника услуга ЈКП „Путеви“ која се односи на зимско одржавање, као и План зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева и улица. Општина Рашка има око 400 км општинских и некатегорисаних путева. Зимска служба почиње са радом 15.новембра, завршава се 31.марта. Саобраћајнице су подељене у 3 групе по приоритетима за одржавање.

Данас је донета одлука о употреби средстава текуће резерве како би у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, био реализован пројекат за побољшање услова становања интрно расељених лица.

Општинско веће је прихватило измену и допуну финансијског плана Спортског центра „Рашка“, као и одлуку о расподели средстава одобрених ребалансом спортским клубовима.

На седници је дoнета одлука о решавању имовинско-правних односа у поступку реализације пројекта изградње колектора за пречишћавање отпадних вода и уређења приобаља реке Јошанице. Општина Рашка ће са власницима парцела на којима се изводе радови постићи договор о накнади штете, а за те потребе биће ангажован судски вештак одговарјуће струке.
Веће је усвојило и текст споразума о сарадњи општине Рашка и Историјског архива у Краљеву, којим су прецизиране обавезе оба субјекта.
Данас је усвојен и Правилник о условима за стипендирање студената и награђивање ученика.
Чланови Општинског већа усвојили су одлуку о додели подстицајних средстава пољопривредним произвођачима. Тринаест пољопривредника добило је средства у укупном износу од 317.980 динара. Ово је уједно и послдње давање из аграрног буџета за 2017.годину.

Веће је прихватило и извештај са седнице Комисије за одобравање средстава за вантелесну оплодњу. У претходном периоду Комисији су се обратиле четири породице. Подносиоцима захтева одобрено је суфинансирање у износу од 70% тражених средстава. Поред тога, усвојен је извештај Комисије за социјална питања. Од 26 захтева одобрено је 20.

Општинска управа општине Рашка објављује

ИЗМЕНУ

Јавног огласа о спровођењу отуђења грађевинског земљишта у јавној својини.
I
У јавном огласу објављеном у дневном листу „Данас" од 25. октобра 2017.године у тачки 1. парцела 2/80 површине 2,64 a KO Копаоник се изузима из поступка отуђења.
Укупна површина целине износи 24,38 a.
II
Ову измену објавити у дневном листу „Данас", званичном сајту општине и огласној табли.

31. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 21. новембра 2017. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29. И 30. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА ТРАЈНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 И 239/1 КО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ- ПО УГОВОРУ О САРАДЊИ СА КОМЕСАРИЈАТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ - ОШ „СУТЈЕСКА" РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ – СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
12. ПРВA ИЗМЕНA И ДОПУНA ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНУ СА ИЗМЕЊЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
15. РАЗМАТРАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРЕЦИЗИРАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕМА ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ КРАЉЕВО БР. 1803/1 ОД 10. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в. д. начелника Општинске управе;
16. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА – ПРЕСЕК 01. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ 4/17 ОД 21.06.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 16. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
21. ТЕКУЋА ПИТАЊА;
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УСКЛАЂИВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА

Jавни увид трајаће 30 дана, од 08.11.2017.год. закључно са 07.12.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 07.12.2017.год.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 08.12.2017. год. у у свечаној сали Општине Рашка, у 12 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

петак, 10 новембар 2017 22:34

Oснивањe Женске одборничке мреже

На основу члана 15. Устава Републике Србије (“Сл. гласник РС“ бр. 98/2006), чланова 3. и 39. Закона о равноправности полова (“Сл. гласник РС“ бр. 104/2009) и иницијативу председника Скупштине општине Рашка, дана 08. новембра 2017. године, одборнице Скупштине општине Рашка основале су Женску одборничку мрежу Скупштине општине Рашка
Циљ оснивања Женске одборничке мреже је удруживање одборница Скупштине општине Рашка из различитих политичких партија, ради унапређења родне равноправности и положаја жена у општини Рашка.
Одборнице Скупштине општине Рашка се удружују са циљем да својим заједничким радом у Скупштини општине Рашка отворе теме од посебне важности за грађанке општине Рашка. Ово се посебно односи на области политичког и јавног живота, здравства, образовања, социјалне заштите и запошљавања, породичних односа, културе, спорта и медија, у складу са надлежностима локалне самоуправе.
Одборнице Скупштине општине Рашка ће заједнички, у складу са својим интересовањима, учествовати у раду Женске одборничке мреже која ће свој рад и циљеве усмерити ка решавању проблема грађанки општине Рашка, а у складу са постојећим оквиром за унапређење родне равноправности у Републици Србији и у координацији са плановима и радом Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије.
На седници Женске одборничке мреже изабран је Извршни одбор од 5 чланицаи то Мирјана Скорић, Милена Рашковић, Марина Милић, Милена Савић и Наташа Петровић. За Координаторку Женске одборничке мреже изабрана је Мирјана Скорић, председница Скупштине општине Рашка.


Прилози РТВ РАШКА