Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ
целина 1 и целина 2
(за кат. парцеле бр. 2/68, 2/69, 2/70, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76,
2/77, 2/78, 2/79, 2/81, 2/82 и 9/4 КО Копаоник)

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 28.08.2018.год. закључно са 11.09.2018.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 11.09.2018.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ
(Општина Рашка за кат. парцеле бр. 9/3 и 9/4 КО Копаоник)

Jавни увид трајаће 30 дана, од 21.08.2018.год. закључно са 19.09.2018.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.09.2018.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за одликовања и друга друштвена признања дана 20. августа 2018. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних
признања и награда општине Рашка

I
Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II
Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групе, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III
Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV
Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V
Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.
Скупштина општине у једној години може доделити једну Рашку повељу, највише пет Захвалница и највише три новчане награде.

VI
Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до понедељка 03. септембра 2018. године на писарници услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,
69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана Одредбе члана 1. и 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине РАШКА» број Службени гласник Опш), Председник општине РАШКА је дана 06.08.2018 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РАШКА
и расписује


О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАШКА


I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАШКА

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине РАШКА, у канцеларији бр 17 сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 062/454-850.#

ОПШИРНИЈЕ: https://drive.google.com/drive/folders/1ruQ0CyJBlTRPZq9lhGSig4l0vuwYsUVt?usp=sharing

 

Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018.године спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије
Анкета ће обухватити 120.000 пољопривредних газдинстава а за теренски рад у анкети биће ангажовано 536 анкетара. Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације.
Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) пописне базе података. Спровођењем Анкете, Република Србија се придружује осталим земљама ЕУ којима је у обавези реализација овог истраживања према Уредби (ЕЗ) бр. 1166/2008. Прикупљене информације омогућиће, пре свега, израду пресека стања у области пољопривреде на територији Републике Србије, што ће бити од користи креаторима аграрне политике, локалној управи и пољопривредним произвођачима ради бољег планирања пољопривредне производње.
Линк за приступ сајту је : http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

На основу члана 46. Закона о социјалној заштити (,,Службени гласник РС“, број: 24/2011) и члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14,144/14 и 155/16), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 25. јула 2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНОГ КОМБИ ПРЕВОЗА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником прописују се критеријуми, начин и процедура реализације комби превоза особа са инвалидитетом који организује и финансира Општина Рашка (у даљем тексту: превоз), услови за учешће на конкурсу и потребна документација, права и обавезе корисника и вршиоца превоза, састав и именовање Комисије за превоз особа са инвалидитетом, праћење реализације и подношење извештаја о реализацији превоза особа са инвалидитетом.
Под превозом из става 1. овог члана подразумева се јавна делатност од посебног значаја-организовани превоз путника/особа са инвалидитетом, а који ће Општина Рашка реализовати по утврђеним линијама и дестинацијама, према утврђеним приоритетним потребама корисника на подручју општине Рашка.
Комби превоз је бесплатна помоћ и подршка коју могу остварити лица која имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији општине Рашка, доказе о статусу особе са инвалидитетом и који испуне критеријуме Општине Рашка о коришћењу превоза наведе у тексту јавног конкурса.
Превоз се врши по утврђеним терминима и линијама, односно релацијама по принципу: кућа-дестинација-кућа корисника превоза или у једном правцу у скаладу са капацитетима возила.

Члан 2.
Превоз корисника се обавља по принципу од врата до врата, под условом да возило може да приђе објекту. Под овим се подразумева превоз од и до излаза из зграде/куће у којој особа са инвалидитетом станује до улаза у објекат који посећује.
У случају када не постоји могућност превоза од врата до врата, када наступе ванредне околности, вршилац превоза ће обавестити корисника/старатеља о потреби и могућности преузимања корисника на измењеној/договореној локацији.

Члан 3.
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
- ученици,
- корисници услуга социјалне заштите,
- друга лица са инвалидитетом која имају потребу за превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.

Превоз корисника

Члан 4.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом једном годишње, објављује Конкурс за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Рашка. Комисија утврђује текст конкурса и пратећу документацију и спроводи цео поступак јавног конкурса.
Лице/родитељ или старатељ које жели да користи услуге комби превоза пријављује своју потребу у писаној форми Општинској управи општине Рашка након јавно расписаног конкурса.

Превоз особа са инвалидитетом

Члан 5.
Превоз особа са инвалидитетом Општине Рашка реализује се на територији општине Рашка са циљем унапређења квалитета свакодневног живота и социјализације особа са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште на подручју општине Рашка.
Лице које жели да користи комби превоз пријављује своју потребу у писаној форми Комисији за превоз особа са инвалидитетом током целог периода за који је Конкурс расписан.
У пријави треба нагласити да ли је реч о вожњи у једном смеру од тачке А до тачке Б (нпр. кућа – предшколска установа) или повратној вожњи А-Б-А (нпр. кућа – школа - кућа). Повратна вожња се евидентира као две услуге превоза и као таква се и разматра, планира и реализује.

Услови за учешће на Конкурсу и потребна документација

Члан 6.
Лице/родитељ или старатељ које жели да користи комби превоз треба да поднесе следећу документацију и доказе:
- Попуњен прописани пријавни формулар са прецизно наведеним дестинацијама, датумима и терминима за које се подноси захтев,
- Доказ да имају регулисано пребивалиште или боравиште на територији општине Рашка (уверење о пребивалишту)
- Валидну медицинску документацију као доказ о инвалидитету
- Потврду о школовању, решење о остваривању права на услугу социјалне заштите и/или мишљење Интерресорне комисије

Критеријуми

Члан 7.
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
- ученици и студенти,
- корисници услуга социјалне заштите,
- друга лица са инвалидитетом која имају потребу за превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.
Критеријуми за утврђивање Листе корисника превоза су:
- да је активност од значаја за унапређење квалитета свакодневог живота/социјализацију особе са ивалидитетом
- да је активност важна за подршку породици особе са инвалидитетом.
Критеријуми из претходног става вреднују се на тај начин што ће Комисија дати предност подносиоцима захтева који искажу потребе за: редовним активностима ради одласка/повратка на активности: образовања, коришћења услуга социјалне заштите.
Листу корисника превоза Комисија ће утврђивати током целе године, на основу расположивих капацитета и рационалног приступа коришћења возила, а у складу са потребама корисника.
Због ограничени капацитета ове услуге, разматрање и утврђивање одобрених термина за коришћење превоза биће реализовано према распреду пријављених потреба. Уколико за исти термин буде више кандидата, а реализација за све подносиоце захтева не може да се утврди у са заинтересованим подносиоцима захтева померањем термина, Комисија ће дати предност оном кандидату који је у претходном периоду у мањем обиму користио услугу превоза.

Рок за подношење докумената

Члан 8.
Пријаве се подносе на Конкурс током целог периода за који се јавни позив расписује ,односно од дана расписивања конкурса до 31. децембра текуће године од 7,00 до 15,00 часова на писарници Општинске управе Рашка .
Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Поступак

Члан 9.
За пријем и преглед приспелих пријава, у складу са утврђеним критеријумима, овлашћена је Комисија за превоз особа са инвалидитетом.
По утврђивању распореда превоза, Комисија ће контактирати подносиоце захтева и обавести их о могућим терминима организованог превоза. Након потврде подносиоца захтева о прихватању понуђених термина превоза, Комисија утврђује Листу корисника са подацима о терминима и дестинацијама превоза.
Подносиоци захтева имају право приговора на Листу корисника превоза. Приговор се подноси Општинском већу општине Рашка, у року од 3 дана од пријема Листе. Приговор ће се решавати у најбољем интересу подносиоца захтеву/особа са инвалидитетом примењујући принципе солидарности и рационалног коришћења возила.
Извештај о реализацији услуге превоза Комисија Општинском већу општине Рашка на годишњем нивоу.

Члан 10.
Лице које реализује превоз дужно је да до 5.у месецу за сваки претходни месец достави податке из евиденције о реализованим услугама и броју корисника Одељењу за друштвене делатности.

Члан 11.
Сви подносиоци пријава/захтева за коришћење превоза ОУ Рашка, пре реализације превоза, у обавези су да се упознају са овим Правилником ,а потписивањем сагласности са одредбама Правилника, потврђују да су упознати са њим, као и да ће поштовати све наведене одредбе у најбољем интересу корисника и вршиоца услуге превоза.

Радно време превоза
Члан 12.

Превоз се обавља радним даном од 7,30 до 15,30 часова.


Права и обавезе корисника и вршиоца превоза

Члан 13.
Корисник је у обавези да се упозна са свим одредницама овог Правилника.
Корисник превоза је дужан да поштује распоред и предвиђену сатницу превоза који су утврђени након спроведене конкурсне процедуре, на основу Листе корисника превоза Комисије за превоз особа са инвалидитетом.
Корисник који отказује превоз дужан је да о томе обавести превозника најкасније 45 минута пре предвиђеног доласка комби возила.
Вршилац превоза је дужан да у случају кашњења дужег од 15 мин. благовремено обавести корисника превоза.
Возач је дужан да сачека корисника до 5 минута од заказаног термина превоза.

Члан 14.
Лице које због тежине инвалидности не може да се превезе само, превози се са пратиоцем кога обезбеђује корисник превоза, уколико Општина није у могућности да га обезбеди. Пратилац пружа кориснику помоћ током превоза како би се безбедно превезао до одредишта.
Малолетна лица и одрасла лица којима је неопходан лични пратилац не могу користити услугу превоза ако њихов старатељ не обезбеди личног пратиоца.
Место пратиоца у комбију је поред корисника превоза, уколико је то технички изводљиво.

Члан 15.
Возач је дужан да омогући безбедан улазак и излазак из возила кориснику превоза.
Корисник превоза је дужан да приликом уласка и изласка из возила следи инструкције возача.
Корисник превоза је дужан да у току вожње буде обезбеђен сигурносним појасом у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гл. РС,бр: 41/2009,53/2010,101/2011,32/2013-ОдлукаУС и 55/2014,) односно да у саобраћају на путу користи сигурносни појас на начин који је предвидео произвођач возила.
У циљу личне и опште безбедности корисник је дужан да се придржава правила која су у ту сврху прописана у најбољем интересу корисника .
Возач је дужан да прилагоди вожњу специфичностима услова превоза особа са инвалидитетом.

Члан 16.
Корисник превоза је дужан да се у возилу пристојно и културно понаша, да има коректан однос према возачу и осталим путницима.
Ометање возача, неодговарајуће сугестије и коментарисање његове вожње строго су забрањени.
Возач неће возити корисника који је у алкохолисаном стању или под дејством наркотика.
Возач је дужан да се коректно опходи према корисницима превоза.
Забрањено је пушење у возилу, конзумирање алкохола, прљање возила и остављање отпадака.
О свакој врсти незадовољства услугом превоза корисник је у обавези да проследи пружаоцу услуге у духу сарадње и добре намере.
О свакој врсти незадовољства и непоштовање одредби овог Правилника од стане корисника, возач је у обавези да проследи писмену пријаву Комисија за превоз особа са инвалидитетом.

Комисија за превоз особа са инвалидитетом

Члан 17.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом (у даљем тексту Комисија) је радно тело које сачињавају представник Удружења грађана која се баве проблемима особа са инвалидитетом (ОСИ), професионални представници Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине (1),Одсека за привреду и друштвене делатности ОУ Рашка(1),и члан Већа задужен за област социјалне заштите (1) и члан Интерресорне комисије.
Комисију решењем именује председник Општине Рашка.
Комисија доноси одлуке на седницама ,већином гласова присутних чланова.

Члан 18.
Комисија обавља следеће послове:
- Комисија утврђује текст конкурса и пратећу документацију и објављује Конкурс за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом.
- реализује прописану процедуру спровођења Конкурса,
- прати све активности везане за организацију и реализовање превоза,
- предлаже мере за побољшање квалитета превоза,
- учествује у решавању текућих проблема у непосредном контакту са вршиоцем превоза,
- Општинском већу општине Рашка подноси Извештај о реализацији превоза особа са инвалидитетом на годишњем нивоу.
Стручне , административне и техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за друштвене делатности.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 19.
Овај Правилник, по добијању сагласности од стране Већа, ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске Управе Рашка и званичној веб страници ОУ Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-47/2018-6
Дана 25. јула 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

34. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 15. августа 2018. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА LUSS PROTECT DOO БЕОГРАД У ОПШТИНИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ТРАЈНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 385, НА ПОТЕСУ ЛИСАЦ У ПОВРШИНИ ОД 7963 M2 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 98/5, НА ПОТЕСУ ПОЉЕ У ПОВРШИНИ ОД 457M2, КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО ДЕО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 7962/1, НА ПОТЕСУ БАЊА, ПОВРШИНЕ 62 M2, КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 812/1, КО ПАНОЈЕВИЋE;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 504, КО ДРАГАНИЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Славомир Коловић, председник Управног одбора;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗ¬РА¬ДУ ПРЕДЛОГА АК¬ТА О ПРО¬МЕ¬НИ СТА¬ТУ¬ТА ОП¬ШТИ¬НЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАШКА'' У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2018. годину, Председник општине, расписује:

КОНКУРС
за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2018. годину

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу финансирају се из области:
1. Заштитe и промовисања мањинских права
На конкурсу може да учествује удружење:
• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије;
• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
• заштитe и промовисање људских и мањинских права које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2017. годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Овим конкурсом планирана средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Рашка износе 75.000,00 динара.
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 15. новембра 2018. године.
Удружење може конкурисати само са једним предлогом пројекта.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. Предлог пројекта (који садржи: попуњени образац за предлог пројекта, образац за буџет пројекта, образац за наративни буџет пројекта, опционо - доказ о суфинансирању од донаторске организације и потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;
2. Потписан и оверен извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину.
3. Картон депонованих потписа (оверена фотокопија);
4. ОП образац (оверена фотокопија);
а у складу са Закона о општем управном поступку опционо
5. Доказ о регистрацији удружења;
6. Статут удружења;
7. Биланс стања и биланс успеха за претходну годину;

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашка www.raska.gov.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 064/8128693 Симовић Зоран , или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива, односно до 24. августа 2018. године.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашка или / и на огласној табли Општинске управе општине Рашка у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.
3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.
Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs. Јавни позив ће бити објављен и у најмање једном локалном медију.


ОПШТИНА РАШКА
II Број 231/18
Дана 10. август 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рашка од 25. јула 2018. године, Општина Рашка, расписује
Ј А В Н И К О Н К У Р С
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2018. години

I. Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2018. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране Општине Рашка.

II. Опис предмета Јавног конкурса:
- Општина Рашка субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
- субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
- наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
- субвенција се даје по оствареним километрима на линијама које су предмет субвенције;
- максимални износ субвенције по пређеном километру на одређеној линији приградског превоза може да износи 41,31 дин/км;
- у случају повећања – смањења цена горива (евродизела) више од 5% на месечном нивоу, месечна субвенција за одржавање линија на релацијама из табеле се плаћа у одговарајућем износу који је сразмеран повећању – смањењу цена горива;
- у следећој табели су дати подаци, према регистрованим редовима вожње код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја, о процењеном броју километара за субвенцију на релацијама:

 

 

 

 

Ред. бр.

 

 

 

 

Релација

Растојање  на линији

(у једном смеру) км

Број   полазака, односно повратака  за субвенцију на линији, по једном смеру

Процењени број километара за субвенционисање на линији,  месечно (за 22 радна дана)

у оба смера 

км

 

 

 

Напомена:

радним даном

суботом

1.

Рашка- Кравиће-Гњилица

7/10

2

2

776

превоз радним даном до Гњилице (7км) и суботом до Кравића (10км)

 

2.

Рашка-Радошиће-Кижевак

10

3

2

 

1.480

превоз радним даном и суботом

3.

Рашка-Крушевица-Биниће

32

3

2

3.812

превоз радним даном до Крушевице и  суботом до Бинића

4.

Рашка-Милатковиће

8

3

2

 

1.184

превоз радним даном и суботом

5.

Рашка-Кути

25

0

2

400

превоз само суботом

6.

Рашка-Трнава

11

3

0

1.452

превоз радним даном

7.

Рашка-Петрово Поље

20

2

0

 

1.760

превоз радним даном

 

8.

Раковац-Још. Бања-Ковачи

12

 

2

0

 

1.056

 

превоз радним даном

9.

Рашка-Шипачина

18

0

2

288

превоз суботом

10.

Рашка-Рвати

6

1

1

624

превоз радним и суботом

 УКУПНО  МЕСЕЧНО КИЛОМЕТАРА ЗА СУБВЕНЦИЈУ

12.832

 


III. Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
- превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије за коју конкурише за доделу субвенције;
- превозник мора да поседује важеће решење министарства Републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника за регистрациони период, односно лиценцу за линијски превоз путника;
- превозник мора да поседује доказ да је обезбедио коришћење Аутобуске станице Рашка о обављању превоза на линији, односно друге локације-стајалишта за пријем/отпрему путника у складу са прописима;
- услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом; поласци недељом и празницима нису планирани.

IV. Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

V. Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управа Рашка, ул. Ибарска бр. 2, 36350 Рашка, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника’’ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.

VI. Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.

VII. Рок за достављање понуда је до 17. августа 2018. године до 14 часова без обзира на начин достављања; рок за избор најповољније понуде ће бити 10 (десет) дана од дана истека рока за достављање понуда.

VIII. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs.

 

 

47. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 25. јула 2018. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 44., 45. и 46. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2018. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНОГ КОМБИ ПРЕВОЗА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
10. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, представник ЈКП Путеви Рашка;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе Рашка;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА РАД ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТЕЊЕ КОНАЧНОГ И ИЗВРШНОГ РЕШЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јела Петровић, комунални инспектор;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ, ЧЕТВРТЕ И ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА;
Прилози РТВ РАШКА