Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општина Рашка је једна од 7 општина у Србији која је одабрана на конкурсу за учешће у УСАИД овом пројекту за одговорну власт који финансира Америчка Агенција за међународни развој УСАИД.
Кроз пројекат општина Рашка ће добити техничку помоћ у следећим областима:
- Примена и праћење спровођења антикорупцијског плана,
- Унапређење транспарентности рада локалне самоуправе и
- Унапређење квалитета јавних услуга

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ


48. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА


Седница ће се одржати 31. августа 2018. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Ибарска ББ) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. НАЦРТ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2018. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРЕСЕК 01. ЈУН 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 03 БР. 355-5029/18 ОД 18.07.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-2766-LOC-1/2017 ОДНОСНО ИНТЕРНИ БРОЈ: 353-10/17 ОД 11.07.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-2804-LOC-1/2017 ОДНОСНО ИНТЕРНИ БРОЈ: 353-11/17 ОД 11.07.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ВЕЗАНИХ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ И ПАРЦЕЛАЦИЈУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
11. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА НА РАЗДАЉИНИ МАЊОЈ ОД 1 МЕТРА ОД ПАРЦЕЛЕ У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА;


Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Ђорђе Гогић

На основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник РС бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( Сл. гласнк РС бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која је донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2018.годину доносим следеће:

Р Е Ш Е Њ Е


1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за период 01.07. до 31.12.2018.год. додељују се:

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О.- 120.000,00 дин;
2. НД САТ – 913.000,00 дин;
3. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ –ПРОДУКЦИЈА - 85.000,00 дин;
4. ПРОДУКЦИЈА ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „ДАН ГРАФ“ Д.О.О. 220.000,00 дин ;
5. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 70.000,00 дин;
6. ПРИМЕ ТИМЕ -80.000,00 дин;
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (РАДИО РАШКА) -3.078.000,00 дин;
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. (ТВ РАШКА) - 5.195.400,00 дин;
9. ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО – 150.000,00 дин;
10. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 60.000,00 дин;
11. ИНФО РАС – 60.000,00 дин;
12. СВЕ НА ДЛАНУ – 100.000,00дин.

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записник стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава.
3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и oбјавити га на веб сајту општинске управе.
4. Подносиоца пројекта којима су одобрена средства су обавези да сходно висини одобрених средстава сачине ревидирани пројекат са спецификацијом расхода.
5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

О б р а з л о ж е њ е

Начелник општинске управе Рашка је дана 28. јуна 2018.године расписао јавни позив ( конкурс) за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за период 01.јула до 31.децембра 2018.године.
У остављеном року на конкурс је достављено 19 пројекта . Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, висину укупних средстава, висину средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.


НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ РАШКА
Спасоје Андрић

Записник комисије са предлогом за суфинансирање медијских садржаја из буџета Општине Рашка


На основу члана 24 став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19 и 22 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс одржала је седницу 21.августа и оценила предлоге пројеката који су достављени на јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину. Конкурс је био отворен од 28.јуна до 13.јула 2018.године. Начелник Општинске управе је 20.07.2018.године донео Решење о именовању Комисије за оцењивање медијских пројеката по II јавном позиву у саставу: Едиб Хонић(на предлог УНС), Славка Бакрачевић (предлог Општинске управе), Анел Грбовић (предлог Општинске управе), секретар Комисије Мирјана Вујанац. Седници су присуствовали сви чланови Стручне комисије. На почетку седнице за председника Комисије изабран је Анел Грбовић.
Председник Комисије је констатовао да је на конкурс пристигло 19 предлога пројеката. На основу увида у документацију коју је припремила Стручна служба ОУ Рашка, председник Комисије је потврдио да је Новинска агенција Бета Прес д.о.о. допунила документацију. Прегледом сајта Савета за штампу констатовано је да ниједан подносилац предлога пројекта није прекршио кодекс новинара. Увидом у податке на сајту РЕМа констатовано је да ниједном од апликаната нису изречене мере. Комисија је такође утврдила да су подносиоци предлога пројеката који су у ранијим конкурсима користили средства буџета општине Рашка доставили финансијске и наративне извештаје о утрошеним средствима. Након тога Комисија је разматрала сваки од поднетих предлога пројеката и утврдила назив пројекта, укупну вредност пројекта, износ средстава за које се аплицира код органа који је расписао јавни позив, садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.
После појединачног разматрања пројеката комисија је приступила оцењивању поднетих пројеката.
1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О. конкурише са пројектом „О Рашкој, медијски сервис у служби грађана“.Укупна вредност пројекта 1.110.000, тражени износ 885.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: Бета генерални сервис на српском и енглеском/ Бета аудио сервис/ Бета фоно сервис/ Бета видео сервис/ Бета Радио Сто плус. Комисија констатује да су предложене пројектне активности добро планиране и да као такве могу да остваре јавни интерес у области јавног информисања. Комисија сматра да ће реализацијом овог пројекта правовремена и тачна информација бити доступна свим медијима и допринети непристрасном и истинитом информисању грађана Рашке. Комисија изражава уверење да ће локалне теме које се односе на привреду, предузетништво, образовање, културу, заштиту деце, социјалну заштиту и друге, бити адекватно обрађене, у складу са новинарским нормама и кроз Бетине сервисе доступне свима. Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

2. НД САТ конкурише са пројектом „Наша села су наша брига“(други део). Укупна вредност пројекта 1.320.441,00, тражена средства 1.034.841,00. Назив медија преко кога ће се емитовати предложени садржај је НД САТ(кабловска телевизија). Ради се о наставку пројекта о животу у селима на територији општине Рашка и могућностима за останак на селу или повратак на село. Тема је актуелна, доноси вредно сведочанство о тренутној ситуацији на српском селу. Пројекат је добро дефинисан, пројектне активности прецизиране. Пројектни тим је у претходним годинама показао изузетну посвећеност у реализацији различитих пројеката од интереса за локалну заједницу. Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран у одређеном износу.

3. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ конкурише са пројектом „Новинари чувари слободног друштва“.Укупна вредност пројекта 263.6000,00, средства за која се аплицира 208.600,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Сајт Синдиката новинара Србије. Комисија сматра да је унапређење положаја новинара у Србији важна тема, али да није у складу са циљевима конкурса који је расписала општина Рашка. Активности предвиђене пројектом су усмерене искључиво на новинарску професију и не могу да допринесу бољем информисању локалног становништва. Комисија предлаже да овај предлог пројекта не буде финансиран из буџета општине Рашка.
4. ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ „ЧЕРЕЊСКИ“ конкурише са пројектом „Заборављено благо Рашке“. Укупна вредност пројекта је 582.000,00, тражена средства износе 421.500,00. Медијски садржај биће објављен на Коперникус РТВ Рашка. Тема пројекта је медијска презентација и промоција мање познатог непокретног културног наслеђа на простору општине Рашка. Пројекат је усклађен са циљним групама, активности су јасно образложене. Подносилац пројекта има стучне и професионалне референце за реализацију планираног пројекта. Комисија предлаже да пројекат буде делимично суфинансиран из буџета општине Рашка.

5. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ Д.О.О. конкурише са пројектом „Све Рашке свечаности“. Укупна вредност пројекта 798.000,00, средства за која се аплицира 608.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати Дневни лист ДАНАС. Тема пројекта су културно-туристичке манифестације које општина Рашка организује у другој половини године. Једна од тих манифестација су и РДС које су постале део идентитета Рашке и прерасле локалне оквире. Пројекат на одређени начин третира и културно наслеђе и потенцира важност активне улоге сећања на њега. Комисија оцењује значај информисања шире јавности о културним и другим дешавањима у општини Рашка и предлаже да пројекат буде делимично финансиран из буџета општине Рашка.
6. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ конкурише са пројектом „Богатство градитељског наслеђа Рашке –други део“.Укупна вредност пројекта је 276.000,00.Износ тражених средстава 205.000,00. Назив медија преко кога ће се садржај пласирати је интернет портал КВ НОВОСТИ ОН ЛАЈН ИН 000188. Пројекат је у складу са приоритетима конкурса. Циљ пројекта којим се представља богато градитељско и културно наслеђе јасно је дефинисан. Како се ради о наставку пројекта и заокруживању теме, Комисија предлаже да предложени пројекат буде делимично финансиран из средстава буџета општине Рашка.

 

7. ПРОДУКЦИЈА ПРАЈМ ТАЈМ конкурише са пројектом „Жене и предузетништво“(наставак пројекта). Укупна вредност пројекта 808.000,00, средства за која се аплицира 636.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал КРУГ. Ради се о серијалу посвећеном стварању повољнијег привредног амбијента кроз сензибилисање пре свега жена за предузетништво. Тема је у складу са циљевима конкурса, актиности су јасно дефинисане и усмерене на циљне групе. Комисија сматра да је тема од важности за локалну заједницу и предлаже да пројекат буде делимично финансиран из буџета општине Рашка.

8. НОВОСТИ ДАНА РС Д.О.О. НИШ-ПАЛИЛУЛА конкурише са пројектом „Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у општини Рашка“ Укупна вредност пројекта 580.000,00, средства за која се аплицира 460.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је интернет портал НОВОСТИ ДАНА. Тема пројекта је промоција мање познатих туристичких садржаја на територији општине Рашка. Чланови Комисије изражавају мишљење да је туризам кључни чинилац у развоју Рашке, али да је предложена тема у више наврата била предмет финансирања кроз медијске конкурсе. Циљеви пројекта су прешироко дефинисани. Описане активности нису прецизне. Комисија предлаже да пројекат не буде суфинансиран.

9. МЕДИJА АДВЕРТАЈЗИНГ Д.О.О. ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОПАГАНДУ конкурише са пројектом „Нас је 10 процената“. Укупна вредност пројекта 4.414.800,00, средства за која се аплицира 3.312.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати СОС ПЛУС, РТС, око 30 локалних и регионалних ТВ. Комисија констатује да тема пројекта није прецизирана. У пројекту се наводе само опште формулације. Циљеви пројекта нису јасно описани. Буџет пројекта је нереална. Поред тога, као период реализације наведено је 12 месеци, док конкурс предвиђа финансирање у трајању од 6 месеци. Комисија предлаже да пројекат не буде финансиран из буџета општине Рашка.
10. СОС КАНАЛ ПЛУС конкурише са пројектом „Заштитимо нашу децу“. Укупна вредност пројекта 16.304.400,00, тражена средства 498.400,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат је СОС КАНАЛ ПЛУС. Тема пројекта није дата, већ се у опису наводи да ће се пројекат бавити јединственим едукативно-спортским акцијама и такмичењима који имају свој медијски оквир и пордшку. Комисија констатује да предложени пројекат не одговара циљевима конкурса и да се сличним садржајима баве Спортски савез Рашка, Спортски центар Рашка и спортски клубови. Пројектне активности нису јасно планиране и не може се сагледати остварљивост циља пројекта. Комисија сматра да предложени садржај неће допринети већој информисаности локалне заједнице и предлаже да не буде финансиран средствима из буџета општине Рашка.
11. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ ГЛОБАЛ МЕДИJА БРОДКАСТ Д.О.О. БЕОГРАД конкурише са пројектом „ Радуј се рађању“. Укупна вредност пројекта 1.622.500,00; средства за која се аплицира 1.291.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат РАШКИ ПОРТАЛ. Пројекат се бави јачањем свести код младих о важности повећања наталитета у Републици Србији. Пројектне теме нису прецизиране. Комисија сматра да је циљ пројекта уопштен. План реализације пројекта недовољно је јасан. Буџет пројекта је предимензиониран. Комисија предлаже да предложени пројекат не буде суфинансиран из средстава буџета општине Рашка.
12. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „ Рашка на радију од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 4.117.560,00; тражена средства 3.262.560,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат Радио Рашка. Пројекат прати и анализира сва збивања на подручју општине Рашка и омогућава дневну информисаност становника општине Рашка. Комисија констатује да су активности дефинисане и усклађене са циљевима пројекта. Посебно се цени степен утицаја пројекта на квалитет информисања грађана општине Рашка. Радио Рашка је радијска станица која има традицију и добре професионалне референце. Комисија предлаже да предложени пројекат буде делимично суфинансиран из буџета општине Рашка.
13. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О. конкурише са пројектом „Рашка од јутра до вечери“. Укупна вредност пројекта 6.561.198,00; средства за која се аплицира 5.231.400,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ТВ Коперникус Рашка. Комисија сматра да пројекат представља заокружену програмску целину и да ће као такав задољити потребе грађана општине Рашка за информисањем. Део пројекта су и емисије на ромском језику, директни преноси скупштинских заседања, културних и спортских догађаја, и свакодневна укључења у програм Србија он лајн. На тај начин најзначајније теме и догађаји у општини Рашка биће део информативних и других програма на националном нивоу. Комисија предлаже да пројекат буде суфинансиран из буџета општине Рашка.

14. ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО Д.О.О. конкуришу са пројектом „Упознај Србију –Општина Рашка“. Укупна вредност пројекта 678.000,00, тражена средства 450.000,00. Назив медија путем ког аће се реализовати садржај Дневне новине АЛО. „Упознај Србију -општина Рашка“ предвиђен је као додатак уз дневно издање и биће реализован као тематски додатак на 8 страна. Комисија сматра да је пројекат добро конципиран. Тематски додатак уз дневне новине може да буде добар начин да се шира јавност упозна са актуелним дешавањима у општини Рашка и да донесе занимљиву општу слику о Рашки као туристичкој општини. Буџет пројекта је нереална. Комисија предлаже да пројекат буде делимично суфинансиран из буџета општине Рашка.

15. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ конкурише са пројектом „Запис за сва времена“. Укупна вредност пројекта 150.000,00, средства за која се аплицира 105.000,00. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат Коперникус ТВ Рашка. Ово је наставак пројекта у оквиру кога се представљају знаменити Рашчаи. Како се ради о пројекту који афирмише Рашку и људе који су оставили траг не само у локалној заједници, Комисија предлаже да пројекат буде делимично суфинансиран.

16. МЕДИА ЦЕНТАР Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И ИЗДАВАЧКО-НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ конкурише са пројектом „ Рашка:потенцијали развоја“. Укупна вредност пројекта 453.500,00, средства за која се аплицира 344.000,00. Назив медија преко ког а ће се пројекат рализовати је интернет портал МЕДИЈА ЦЕНТАР БЕОГРАД. Тема пројекта су привредни потенцијални општине Рашка. Комисија констатује да сама тема није довољно разрађена, већ се наводе општи подаци о Рашки, Копаонику, Голији, Јошаничкој бањи... Комисија сматра да је циљ пројекта преопширан и изражава сумњу да ће планирани број медијских садржаја допринети бољој информисаности како грађана, тако и потенцијалних инвеститора. План реализације активности је непрецизан и не односи се на период финансирања наведен у конкурсу. Комисија предлаже да пројекат не буе суфинансиран из буџета општине Рашка.

17. ИНФО РАС Д.О.О. конкурише са пројектом „ Српски идентитет, језик и писмо кроз векове“. Укупна вредност пројекта 2.000.000,00, тражена средства 600.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат ТВ РАС. Пројекат се бави српским идентитеом, језиком и писмом. Комисија констатује да се ради о документарним емисијама и да је ово једини такав пројекат предложен за финансирање у овом циклусу. Тема пројекта је актуелна. Чланови Комисије сматрају да је пројекат добро дефинисан и да су циљ пројекта јасни. Комисија предлаже да пројекат буде делимично финансиран.

18. АДРИА МЕДИЈА ГРУП Д.О.О. конкурише са пројектом „РАШКА – ОПШТИНА ЗА ПРИМЕР“. Укупна вредност пројекта 2.671.500,00;средства за која се аплицира 1.064.143,00. Медија преко кога ће предложени садржај бити реализован је интернтернет портал ЕСПРЕСО.РС. Тема пројекта није прецизирана. Говори се само о информативном и едукативном серијалу текстова. Циљеви пројекта су преопширни, а планиране активности недовољно јасне. Буџет пројекта је предимензиониран. Комисија предлаже да пројекат не буде суфинансиран.

19. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТВ ПРОГРАМА, МАРКЕТИНГ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „СВЕ НА ДЛАНУ“ Д.О.О ЧАЧАК, конкурише са пројектом „Наша прича...Рашка“. Укупна вредност пројекта 316.000,00; срдства за која се аплицира 231.000,00. Назив медија преко кога ће предложени садржај бити реализован је БТВ ЧАЧАК. Пројекат се односи на ТВ садржаје намењене пољопривреди. Комисија сматра да је тема веома актуелна и важна за општину Рашка. Пројектне активности су добро планиране. Циљеви пројекта су јасни. Медијски садржај биће пласиран путем ИПТВ палтформе која обезбеђује широку гледаност. Подносилац предлога пројекта има професионалне референце за реализацију планираног пројекта. Комисија предлаже да пројекат буде делимично суфинансиран из буџета општине Рашка.


Имајући у виду све напред наведено, Комисија je мишљења и

ПРЕДЛАЖЕ

Општинској управи Рашка да средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2018.годину, буду додељена на следећи начин:

1. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О – 120.000,00
2. НД САТ – 913.000,00
3. ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ „ЧЕРЕЊСКИ“ – 85.000,00
4. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „ДАН ГРАФ“ Д.О.О. – 220.000,00
5. ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ – 70.000,00
6. ПРОДУКЦИЈА ПРАЈМ ТАЈМ – 80.000,00
7. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (РАДИО РАШКА) – 3.078.000
8. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА Д.О.О (ТВ РАШКА) – 5.195.400
9. ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО – 150.000,00
10. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТВ И РАДИО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКЦИЈУ „ПЕТРЕСА“ – 60.000,00
11. ИНФО РАС – 60.000,00
12. СВЕ НА ДЛАНУ – 100.000,00

 

 


Подносиоци пројеката којима су одобрена средства имају обавезу да изврше ревизију својих буџета и да ревидиране буџете доставе Општинској управи Рашка.

председник Комисије Анел Грбовић
члан Комисје Едиб Хонић
члан Комисије Славка Бакрачевић

Доставити:
- начелнику Општинске управе Рашка
- председнику Комисије
- члановима Комисије
- Архиви

У Рашки, 21.08.2018.године

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ
целина 1 и целина 2
(за кат. парцеле бр. 2/68, 2/69, 2/70, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76,
2/77, 2/78, 2/79, 2/81, 2/82 и 9/4 КО Копаоник)

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 28.08.2018.год. закључно са 11.09.2018.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 11.09.2018.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ
(Општина Рашка за кат. парцеле бр. 9/3 и 9/4 КО Копаоник)

Jавни увид трајаће 30 дана, од 21.08.2018.год. закључно са 19.09.2018.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.09.2018.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за одликовања и друга друштвена признања дана 20. августа 2018. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних
признања и награда општине Рашка

I
Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II
Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групе, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III
Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV
Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V
Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.
Скупштина општине у једној години може доделити једну Рашку повељу, највише пет Захвалница и највише три новчане награде.

VI
Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до понедељка 03. септембра 2018. године на писарници услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,
69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана Одредбе члана 1. и 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине РАШКА» број Службени гласник Опш), Председник општине РАШКА је дана 06.08.2018 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РАШКА
и расписује


О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАШКА


I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАШКА

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине РАШКА, у канцеларији бр 17 сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 062/454-850.#

ОПШИРНИЈЕ: https://drive.google.com/drive/folders/1ruQ0CyJBlTRPZq9lhGSig4l0vuwYsUVt?usp=sharing

 

Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018.године спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије
Анкета ће обухватити 120.000 пољопривредних газдинстава а за теренски рад у анкети биће ангажовано 536 анкетара. Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације.
Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) пописне базе података. Спровођењем Анкете, Република Србија се придружује осталим земљама ЕУ којима је у обавези реализација овог истраживања према Уредби (ЕЗ) бр. 1166/2008. Прикупљене информације омогућиће, пре свега, израду пресека стања у области пољопривреде на територији Републике Србије, што ће бити од користи креаторима аграрне политике, локалној управи и пољопривредним произвођачима ради бољег планирања пољопривредне производње.
Линк за приступ сајту је : http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

На основу члана 46. Закона о социјалној заштити (,,Службени гласник РС“, број: 24/2011) и члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14,144/14 и 155/16), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 25. јула 2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНОГ КОМБИ ПРЕВОЗА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником прописују се критеријуми, начин и процедура реализације комби превоза особа са инвалидитетом који организује и финансира Општина Рашка (у даљем тексту: превоз), услови за учешће на конкурсу и потребна документација, права и обавезе корисника и вршиоца превоза, састав и именовање Комисије за превоз особа са инвалидитетом, праћење реализације и подношење извештаја о реализацији превоза особа са инвалидитетом.
Под превозом из става 1. овог члана подразумева се јавна делатност од посебног значаја-организовани превоз путника/особа са инвалидитетом, а који ће Општина Рашка реализовати по утврђеним линијама и дестинацијама, према утврђеним приоритетним потребама корисника на подручју општине Рашка.
Комби превоз је бесплатна помоћ и подршка коју могу остварити лица која имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији општине Рашка, доказе о статусу особе са инвалидитетом и који испуне критеријуме Општине Рашка о коришћењу превоза наведе у тексту јавног конкурса.
Превоз се врши по утврђеним терминима и линијама, односно релацијама по принципу: кућа-дестинација-кућа корисника превоза или у једном правцу у скаладу са капацитетима возила.

Члан 2.
Превоз корисника се обавља по принципу од врата до врата, под условом да возило може да приђе објекту. Под овим се подразумева превоз од и до излаза из зграде/куће у којој особа са инвалидитетом станује до улаза у објекат који посећује.
У случају када не постоји могућност превоза од врата до врата, када наступе ванредне околности, вршилац превоза ће обавестити корисника/старатеља о потреби и могућности преузимања корисника на измењеној/договореној локацији.

Члан 3.
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
- ученици,
- корисници услуга социјалне заштите,
- друга лица са инвалидитетом која имају потребу за превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.

Превоз корисника

Члан 4.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом једном годишње, објављује Конкурс за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Рашка. Комисија утврђује текст конкурса и пратећу документацију и спроводи цео поступак јавног конкурса.
Лице/родитељ или старатељ које жели да користи услуге комби превоза пријављује своју потребу у писаној форми Општинској управи општине Рашка након јавно расписаног конкурса.

Превоз особа са инвалидитетом

Члан 5.
Превоз особа са инвалидитетом Општине Рашка реализује се на територији општине Рашка са циљем унапређења квалитета свакодневног живота и социјализације особа са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште на подручју општине Рашка.
Лице које жели да користи комби превоз пријављује своју потребу у писаној форми Комисији за превоз особа са инвалидитетом током целог периода за који је Конкурс расписан.
У пријави треба нагласити да ли је реч о вожњи у једном смеру од тачке А до тачке Б (нпр. кућа – предшколска установа) или повратној вожњи А-Б-А (нпр. кућа – школа - кућа). Повратна вожња се евидентира као две услуге превоза и као таква се и разматра, планира и реализује.

Услови за учешће на Конкурсу и потребна документација

Члан 6.
Лице/родитељ или старатељ које жели да користи комби превоз треба да поднесе следећу документацију и доказе:
- Попуњен прописани пријавни формулар са прецизно наведеним дестинацијама, датумима и терминима за које се подноси захтев,
- Доказ да имају регулисано пребивалиште или боравиште на територији општине Рашка (уверење о пребивалишту)
- Валидну медицинску документацију као доказ о инвалидитету
- Потврду о школовању, решење о остваривању права на услугу социјалне заштите и/или мишљење Интерресорне комисије

Критеријуми

Члан 7.
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
- ученици и студенти,
- корисници услуга социјалне заштите,
- друга лица са инвалидитетом која имају потребу за превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.
Критеријуми за утврђивање Листе корисника превоза су:
- да је активност од значаја за унапређење квалитета свакодневог живота/социјализацију особе са ивалидитетом
- да је активност важна за подршку породици особе са инвалидитетом.
Критеријуми из претходног става вреднују се на тај начин што ће Комисија дати предност подносиоцима захтева који искажу потребе за: редовним активностима ради одласка/повратка на активности: образовања, коришћења услуга социјалне заштите.
Листу корисника превоза Комисија ће утврђивати током целе године, на основу расположивих капацитета и рационалног приступа коришћења возила, а у складу са потребама корисника.
Због ограничени капацитета ове услуге, разматрање и утврђивање одобрених термина за коришћење превоза биће реализовано према распреду пријављених потреба. Уколико за исти термин буде више кандидата, а реализација за све подносиоце захтева не може да се утврди у са заинтересованим подносиоцима захтева померањем термина, Комисија ће дати предност оном кандидату који је у претходном периоду у мањем обиму користио услугу превоза.

Рок за подношење докумената

Члан 8.
Пријаве се подносе на Конкурс током целог периода за који се јавни позив расписује ,односно од дана расписивања конкурса до 31. децембра текуће године од 7,00 до 15,00 часова на писарници Општинске управе Рашка .
Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Поступак

Члан 9.
За пријем и преглед приспелих пријава, у складу са утврђеним критеријумима, овлашћена је Комисија за превоз особа са инвалидитетом.
По утврђивању распореда превоза, Комисија ће контактирати подносиоце захтева и обавести их о могућим терминима организованог превоза. Након потврде подносиоца захтева о прихватању понуђених термина превоза, Комисија утврђује Листу корисника са подацима о терминима и дестинацијама превоза.
Подносиоци захтева имају право приговора на Листу корисника превоза. Приговор се подноси Општинском већу општине Рашка, у року од 3 дана од пријема Листе. Приговор ће се решавати у најбољем интересу подносиоца захтеву/особа са инвалидитетом примењујући принципе солидарности и рационалног коришћења возила.
Извештај о реализацији услуге превоза Комисија Општинском већу општине Рашка на годишњем нивоу.

Члан 10.
Лице које реализује превоз дужно је да до 5.у месецу за сваки претходни месец достави податке из евиденције о реализованим услугама и броју корисника Одељењу за друштвене делатности.

Члан 11.
Сви подносиоци пријава/захтева за коришћење превоза ОУ Рашка, пре реализације превоза, у обавези су да се упознају са овим Правилником ,а потписивањем сагласности са одредбама Правилника, потврђују да су упознати са њим, као и да ће поштовати све наведене одредбе у најбољем интересу корисника и вршиоца услуге превоза.

Радно време превоза
Члан 12.

Превоз се обавља радним даном од 7,30 до 15,30 часова.


Права и обавезе корисника и вршиоца превоза

Члан 13.
Корисник је у обавези да се упозна са свим одредницама овог Правилника.
Корисник превоза је дужан да поштује распоред и предвиђену сатницу превоза који су утврђени након спроведене конкурсне процедуре, на основу Листе корисника превоза Комисије за превоз особа са инвалидитетом.
Корисник који отказује превоз дужан је да о томе обавести превозника најкасније 45 минута пре предвиђеног доласка комби возила.
Вршилац превоза је дужан да у случају кашњења дужег од 15 мин. благовремено обавести корисника превоза.
Возач је дужан да сачека корисника до 5 минута од заказаног термина превоза.

Члан 14.
Лице које због тежине инвалидности не може да се превезе само, превози се са пратиоцем кога обезбеђује корисник превоза, уколико Општина није у могућности да га обезбеди. Пратилац пружа кориснику помоћ током превоза како би се безбедно превезао до одредишта.
Малолетна лица и одрасла лица којима је неопходан лични пратилац не могу користити услугу превоза ако њихов старатељ не обезбеди личног пратиоца.
Место пратиоца у комбију је поред корисника превоза, уколико је то технички изводљиво.

Члан 15.
Возач је дужан да омогући безбедан улазак и излазак из возила кориснику превоза.
Корисник превоза је дужан да приликом уласка и изласка из возила следи инструкције возача.
Корисник превоза је дужан да у току вожње буде обезбеђен сигурносним појасом у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гл. РС,бр: 41/2009,53/2010,101/2011,32/2013-ОдлукаУС и 55/2014,) односно да у саобраћају на путу користи сигурносни појас на начин који је предвидео произвођач возила.
У циљу личне и опште безбедности корисник је дужан да се придржава правила која су у ту сврху прописана у најбољем интересу корисника .
Возач је дужан да прилагоди вожњу специфичностима услова превоза особа са инвалидитетом.

Члан 16.
Корисник превоза је дужан да се у возилу пристојно и културно понаша, да има коректан однос према возачу и осталим путницима.
Ометање возача, неодговарајуће сугестије и коментарисање његове вожње строго су забрањени.
Возач неће возити корисника који је у алкохолисаном стању или под дејством наркотика.
Возач је дужан да се коректно опходи према корисницима превоза.
Забрањено је пушење у возилу, конзумирање алкохола, прљање возила и остављање отпадака.
О свакој врсти незадовољства услугом превоза корисник је у обавези да проследи пружаоцу услуге у духу сарадње и добре намере.
О свакој врсти незадовољства и непоштовање одредби овог Правилника од стане корисника, возач је у обавези да проследи писмену пријаву Комисија за превоз особа са инвалидитетом.

Комисија за превоз особа са инвалидитетом

Члан 17.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом (у даљем тексту Комисија) је радно тело које сачињавају представник Удружења грађана која се баве проблемима особа са инвалидитетом (ОСИ), професионални представници Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине (1),Одсека за привреду и друштвене делатности ОУ Рашка(1),и члан Већа задужен за област социјалне заштите (1) и члан Интерресорне комисије.
Комисију решењем именује председник Општине Рашка.
Комисија доноси одлуке на седницама ,већином гласова присутних чланова.

Члан 18.
Комисија обавља следеће послове:
- Комисија утврђује текст конкурса и пратећу документацију и објављује Конкурс за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом.
- реализује прописану процедуру спровођења Конкурса,
- прати све активности везане за организацију и реализовање превоза,
- предлаже мере за побољшање квалитета превоза,
- учествује у решавању текућих проблема у непосредном контакту са вршиоцем превоза,
- Општинском већу општине Рашка подноси Извештај о реализацији превоза особа са инвалидитетом на годишњем нивоу.
Стручне , административне и техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за друштвене делатности.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 19.
Овај Правилник, по добијању сагласности од стране Већа, ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске Управе Рашка и званичној веб страници ОУ Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-47/2018-6
Дана 25. јула 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић
Прилози РТВ РАШКА