Ha основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC" бр. 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр.91/08 председник Општине доноси РЕШЕЊЕ Образује се РАДНА ГРУПА за успостављање послова управљања људским ресурсима у Општинској управи Рашка, у следећем саставу: 1. Стеван Бакрачевић,…
С А О П Ш Т Е Њ Е 500 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У циљу пружања подршке оснивању и опстанку нових предузећа Министарство привреде упутило је данас јавни позив незапосленим лицима, почетницима у пословању, али и привредницима који су у почетној фази развоја за доделу бесповратних средстава…
РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 20.01.2017. На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима у општини Рашка, објављеног 20.01.2017. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава…
На 18.седници Општинског већа усвојен је предлог Одлуке о Прибављању непокретност у јавну својину непосердном погодбом у корист општине Рашка које су неопходне ради решавања имовинско правних односа у вези са проширењем гробља у насељу Власово. Чланови већа су усвојили и Предлог програма коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја…
18. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 9. фебруара 2017. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова. За ову седницу предложена је следећи дневни ред: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената…
На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке o престанку права коришћења на непокретностима, СО Рашка, I Број 06- VIII-14/2017-4, и Одлуке о условима и начину издавања у закуп…
среда, 01 фебруар 2017 13:21

Зимска школа пољопривреде

Написао
Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама: - ЗНАЧАЈ ОБНАВЉАЊА ЗЕМЉОРАДНИЧКОГ ЗАДРУГАРСТВАНенад Нешовић, ПССС Краљево - Drosophila suzukii (АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА)Бранко Галовић, ПССС Краљево - ПРЕРАДА Јелена Грбић, ПССС Краљево - ЗАШТИТА ЈАГОДАСТОГ ВОЋА Небојша Матијевић, Syngenta -…
1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рашка2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп…


Прилози РТВ РАШКА