Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Прeмa рaниje дoнeтoм и вaжeћeм Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, пољопривредни произвођачи су у обавези да првe зaхтeвe зa oстваривaњe прaвa нa пoдстицaje у биљнoj прoизвoдњи (6.000 динара по хектару, „без рачуна“) дoстaве Упрaви  зa трeзoр у периоду од 1. мaja дo 30. jунa 2014. године. 

Како би остварили право на пoдстицajе у изнoсу oд 6.000 динара пo хектару (до 100 хектара), пoљoприврeдници треба да пoпунe двa истoвeтнa зaхтeвa сa пoдaцимa кoje су унeли у приjaву o прoдужeтку рeгистрациje гaздинства. Упрaвa зa aгрaрнa плaћaњa и Управа за трeзoр су свим регистрованим пољопривредним газдинствима дoстaвили дeтaљнo упутствo o рeгистрациjи гдe су нaвeдeнe и шифрe зa прoизвoдњу кoje су пољопривредници обавезни да упишу у зaхтeв зa oстваривaњe права на поменуте подстицаје.

Подсетимо, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је и Правилник о условима и начину остваривања права на регрес за гориво кao и Правилиник о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво.

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредним газдинствима

Носиоцу пројекта предузећу CREDO INVEST д.о.о., Нови Београд, утврђено је да је за ПРОЈЕКАТ – Мале хидроелектране „Рашка“, на кат. парцели бр.170 КО Рашка, општина Рашка, потребна Студија о процени утицаја на животну средину. Решењем о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, утврђен је и обим и садржај Студије.

У спроведеном поступку одлучивања о процени утицаја на животну средину, узети су у обзир планирани капацитет и карактеристике локације пројекта.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. Став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Рашка

 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност да је Скупштина општине Рашка, поднела захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА- Изградња постројења за прераду отпадних вода Рашка, на кат.парцели бр.1852 К.О. Рвати, општина Рашка.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити радним даном од 10 – 14 часова у просторијама надлежног органа – Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у периоду од 17.04. до 05.05.2014. године.

Молимо Вас да у року од 10 дана од дана оглашавања, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

ОПШТИНСКА УПРАВА - Општине Рашка -  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09), оглашава

ЈАВНИ  УВИД У СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПРОЈЕКТА МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПАВЛИЦА“ НА РЕЦИ ИБАР

1.Јавни увид у Студију о процени утицаја планираног објекта – мале хидроелектране „Павлица“ на реци Ибар, на кат. парцели број 4334, КО Беоци, општина Рашка на животну средину, чији је носилац  „CREDO INVEST“ д.о.о., Нови Београд, обавиће се у периоду од 16.04.2014. до 07.05.2014.године у просторијама Општинске управе – Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, општине Рашка, у канцеларији бр.6 у времену од 8 – 14 часова сваким радним даном.

2.Презентација и јавна расправа о Студији из тачке 1. обавиће се 07.05. 2014. године у сали Општинске управе општине Рашка са почетком у 14 часова.

3.Примедбе и предлоге на Студију из тачке 1. заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност могу доставити у писменој форми Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Рашка у периоду трајања јавног увида.

4.О донетој Одлуци о давању сагласности на Студију из тачке 1. надлежни орган обавестиће заинтересоване организације, органе и јавност, у року од 10 дана.

Делегација Европске уније у Републици Србији објавила је трећи у низу позива за подношење предлога пројеката за доделу грантова у оквиру националне компоненте програма Подршка цивилном друштву. Укупно доступан износ за расподелу грантова је 2,4 милиона евра. Позив ће бити отворен до 26. маја 2014. године а потребну документацију можете преузети на следећој страници: http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

У циљу информисања потенцијалних подносилаца пријава о садржају и правилима позива биће одржане три инфо сесије:

- 23. априла 2014. године у 11,00 ч у Нишу (Ректорат Универзитета у Нишу)

- 24. априла 2014. године у 10,00 ч у Новом Саду (Новосадски сајам “Мастер” центар), и

- 25. априла 2014. године у 10,00 ч у Београду (Дом омладине, сала Американа).

Више информација о одржавању инфо сесија и начину пријављивања можете пронаћи на следећој страници: http://civilnodrustvo.gov.rs/eu-ipa/podrska-delegaciji-eu/konkursi/objavljen-treci-poziv-za-dostavljanje-predloga-projekata-u-okviru-programa-podrska-civilnom-drustvu/

уторак, 08 април 2014 12:18

ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ

Кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, одобравају се и исплаћују у динарима - без валутне клаузуле. Каматна стопа  је 4% на годишњем нивоу за кредите у сточарству и  6% за кредите пласиране у развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства, цвећарства, као и куповину пољопривредне механизације и опреме.

Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге са најмање 10 чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, микро и мала правна лица).

Укупан износ кредита за физичка лица, предузетнике и правна лица је до 5.000.000 динара,  а за земљорадничке задруге до 15.000.000 динара. Зaхтeви зa oдoбрeњe кредита могу да се поднесу од следеће недеље дo 1. сeптeмбрa тeкућe гoдинe кoд бaнaкa са којима је министарство склопило уговор.

Правилником о  условима и начину остваривања права на кредитну подршку  пољопривредницима  дефинисано је да се кредитна подршка остварује подношењем писменог захтева банци  уз достављање пратеће документације.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије потписало је данас уговоре са 13 банака и 6 осигуравајућих кућа. Уговори су потписани са Комерцијалном банком, Прокредит банком, Банка Интезом, Креди – Агрикол банком, Ерсте банком, Hypo банком, Societe Generale банком, Opportunity банком, Сбербанком Србија, НЛБ банком, ОТП банком, Московском банком и Поштанском штедионицом, као и са осигуравајућим кућама ДДОР Нови Сад, Делта Ђенерали, Дунав осигурањe, Глобус, Триглав и Миленијум.

Правилник о  условима и начину остваривања права на кредитну подршку  пољопривредницима је доступан на веб сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије www.mpsv.gov.rs у секцији документи|правилници: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ

 За сва питања отворени су телефони Инфо центра министарства: 011 260-79-60,  011 260-79-61, као и E-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Управа за пољопривредно земљиште расписала је конкурс којим се утврђују услови и критеријуми за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања.

Прочитајте конкурс у целини: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСИМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У 2014. ГОДИНИ

Извор: http://www.mpsv.gov.rs/

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност да је предузеће „CREDO INVEST“ д.о.о. Београд, поднело захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – мале хидроелектране „Рашка“ на реци Ибар, 1,5 км узводно од ушћа реке Рашке у Ибар, кат. парцела 170, КО Рашка, инсталисанe снаге 2780 kW.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити радним даном од 10 – 14 часова у просторијама надлежног органа – Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у периоду од 01.04. до 16.04.2014. године.

Молимо Вас да у року од 15 дана од дана оглашавања, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

уторак, 18 март 2014 13:59

Избори 2014

Резултате избора за републички парламент на територији општине Рашка можете погледати ОВДЕ!