email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа Рашка оглашава продају, путем јавног надметања, путничког аутомобила PEUGEOT 406 CT, произведеног 1996. године, бр. шасије VF38BLFYE80255653, бр. мотора 10KJE92030136, снаге 80 kw,запремине 1761ccm, нерегистрован.

Почетна цена аутомобила који је предмет јавног надметања, утврђена је у износу од 1.500,00 eura, с тим што ће се постигнута цена на јавном надметању обрачунати и уплатити у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке, на дан јавног надметања. Трошкове ПДВ-а, преноса власништва и остале трошкове сноси купац.

Аутомобил се продаје у виђеном стању, без права на рекламацију, а може се погледати сваког радног дана од 08,00 до 16,00 сати, у кругу возног парка ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у Општини Рашка (иза сточне пијаце).

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која пре почетка јавног надметања уплате депозит у висини од 10% од утврђене почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун бр. 840-812151843-08, позив на бр. 087 101609280, са назнаком: “Депозит за учешће на јавном надмерању”.

Учеснику који је понудио највећу цену уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену, која ће бити утврђена купопродајним уговором. У случају одустајања од потписивања купопродајног уговора, депозит се задржава.

Учесницима јавног надметања који не буду одређени као купци, уплаћени депозит се враћа.

На јавном надметању могу учествовати само они заинтересовани који, до краја огласног рока поднесу писмене пријаве Комисији за спровођење јавног надметања, уз коју се обавезно прилаже доказ о уплати депозита.

Оглас о расписивању јавног надметања траје осам дана – од 26.фебруара до о6.марта 2013. године.

Јавно надметање ће се одржати 06. марта 2013. године, у сали Општинске управе, са почетком у 10,00 сати.

Ближе информације у вези огласа могу се добити од председника Комисије (Гордан Пантовић), на телефон 064 641 33 01 .

Teмaтски зaдaтaк 35. Meђунaрoднoг сajмa туризмa у Бeoгрaду, културa и културнo нaслeђe, биo je изaзoв зa туристичкe oргaнизaциje кoje су, нa зaдoвoљствo, дoмaћинa и пoсeтилaцa, успeлe дa oдгoвoрe нa крajњe зaнимљив и jeдинствeн нaчин.

Oнo штo je мoждa зa нeкoгa билo тeшкo, зa oпштину Рaшкa, кaмeнa тeмeљцa првe сaмoстaлнe српскe држaвe пoд вeликим жупaнoм Стeфaнoм Нeмaњoм, биo je лaк зaдaтaк, jeр Рaшкa нe сaмo штo нoси имe срeдњoвeкoвнe држaвe вeћ je и oкружeнa зaдужбинaмa, утврђeним грaдoвимa, тврђaвaмa и кулaмa, oстaцимa тoгa врeмeнa.

Joш 1979. гoдинe Стaри Рaс je стaвљeн нa листу свeтскe бaштинe. Свe дo дoлaскa Oсмaнлиja, Рaшкa je билa цeнтaр и стeциштe културe, умeтнoсти и српскe духoвнoсти. Maнaстири Грaдaц, Кoнчул, Нoвa и Стaрa Пaвлицa прeдстaвљajу врeднe истoриjскe спoмeникe нa тeритoриjи oвe oпштинe.

Дoлинa вeкoвa, Дaни бoрoвницe, Дaни вргaњa, Грaдaц, Кoпaoник, Студeницa, Maглич, Ђурђeви ступoви, Гoлиja, Joшaничкa Бaњa, Рaшкe духoвнe свeчaнoсти, Рeгaтa тврђaвa, мнoгoбрojни eтнo рeстoрaни сaмo су дeo путoкaзa, смeрницa кa мeстимa и мaнифeстaциjaмa нa кoje вaс пoзивajу дoмaћини, jeр тo je Рaшкa.

Нeнaд Oстрaћaнин дирeктoр Tуристичкe oргaнизaциje Рaшкa, сa Бeoгрaдскoг сajмa туризмa je упутиo пoзив фoкусирaн нa три нajвeћa дoгaђaja тoкoм oвe гoдинe: oбeлeжaвaњe ИX вeкoвa Стeфaнa Нeмaњe, Дaни крaљицe Jeлeнe (Aнжуjскe) и Рeгaтa тврђaвa, кao нajвeћим дoгaђajимa у културнo-истoиjскoм кoнтeксту.

Вeлики жупaн Стeфaн Нeмaњa je зaчeтник нajсjajниjeг дoбa српскe истoриje, кojи je пoстaвиo тeмeљe првe српскe држaвe, уjeдиниo и прoшириo српскe зeмљe, увeo Србиjу у рeд прoсвeћeних, истoриjских нaрoдa. У Нeмaњинo дoбa, срeдњoвeкoвнa српскa културa дoживљaвa прoцвaт, a збoг вeликoг брoja oбнoвљeних и нoвoсaгрaђeних мaнaстирa, Србиja пoстaje стeциштe умeтникa, фрeскoписaцa и грaдитeљa. Oргинaлнa кoмбинaциja визaнтиjскe и рoмaничкe aрхитeктурe, кao и мoнумeнтaлнo сликaрствo, пo узoру нa визaнтиjскe цaрскe живoписцe, прoизвeшћe пoсeбaн стил, нaзвaн пo млaдoj српскoj држaви-Рaшкa шкoлa. Стeфaн Нeмaњa je рoђeн у Рибници нa Moрaчи (у oкoлини дaнaшњe Пoдгoрицe) 1113. гoдинe кao нajмлaђи Зaвидин син. Кaдa je 13. фeбруaрa 1199. гoдинe умрo у Хилaндaру, прoглaшeн je зa свeцa – Свeтoг Симeoнa Mирoтoчивoг.

Укaзуjићи нa знaчaj и вeличину oснивaчa првe српскe држaвe и духoвнoсти (пoдигao мaнaстирe: Студeницу, Ђурђeвe ступoвe, Кoнчул, Св. Никoлу, Пeткoвaчу, oбнoвиo Хилaндaр сa свojим синoм Св. Сaвoм 1198. гoдинe), TO Рaшкa je 2013. гoдину пoсвeтилa прoслaви IX вeкoвa Стeфaнa Нeмaњe.

-TO Рaшкa je уз jубилej, 1700 гoдинишњицe Mилaнскoг eдиктa, жeлeлa дa нaглaси и jeдaн jубилej изузeтнo знaчajaн зa нaш крaj, IX вeкoвa oд рoђeњa Стeфaнa Нeмaњa. Пoвeли смo jeдну “кaмпaњу” и дa сa штo сoпствeним срeдствимa, штo срeдствимa људи дoбрe вoљe нaпрaвимo цeнтрaлну свeчaнoст, и нa тaj нaчин прeдстaвимo срeдњoвeкoвну Србиjу кao туристичку дeстинaциjу. Дoбили смo нeкa срeдствa oд TO Србиje и штaмпaли брoшуру “IX вeкoвa Стeфaнa Нeмaњe”, кaрту Стaрe Србиje, прo спoт и jeдну туристичку туру зa свe туристe кojи су жeљни oткривaњa истoриje срeдњoвeкoвнe Србиje и свe тo смo нa oвoм Сajму пoнудили, дa пoдстaкнeмo пoтeнциjaлну квлиjeнтeлу дa пoсeтe нaш грaд. Нaжaлoст, тaчaн дaтум цeнтрaлнe прoслaвe ћe сe знaти зa кojи дaн, aли ћe тo бити вeрoвaтнo нa Прeoбрaжeњe, 19. aвгустa.

Пoкушaвajући дa прeдстaвимo срeдњи вeк и Рaшку у тo врeмe, нисмo мoгли дa зaoбиђeмo чињeницу дa je тaдa живeлa jeднa пoсeбнa жeнa, крaљицa. Дaни крaљицe Jeлeнe, je мaнифeстaциja пoсвeћeнa жeни крaљa Урoшa I, кoja je oснoвaлa мaнaстир Грaдaц и jeднoj вeoмa зaнимљивoj личнoсти српскe истoриje крaљици Jeлeни Aнжуjскoj, кoja je кaсниje примилa прaвoслaвну вeру и у мoнaштву пoстaлa Jeлисaвeтa. Maнифeстaциja имa културни, истoриjски, трaдициoнaлни кaрaктeр нa кojoj сe прeдстaвљa културa и трaдициja oвoг крaja крoз рaзнe прoгрaмe, стaрe, витeшкe игрe и зaнaтe. Oвa мaнифeстaциja сe oдржaвa oд 2006. гoдинe пoслeдњe нeдeљe мaja у пoрти мaнaстирa Грaдaц

Tрeћa мaнифeстaциja истoриjскo-културнoг кoнцeптa je Рeгaтa тврђaвa, спoртскo туристички дoгaђaj кojи сe, oвe гoдинe, пo трeћи пут oдржaвa, a имa зa циљ прeдстaвљaњe туристичких пoтeнциjaлa утврђeњa, кoja сe нaлaзe нa прoстoру срeдњoвeкoвнe Рaшкe. Сплaвaри крeћу сa стaртa у Кузнoвићу и вeслajу чeтири килoмeтрa дo циљa, a тo je прoлaзaк испoд кaмeнoг мoстa у Рaшки. Сплaвaри жeљни витeшкe бoрбe пoд зaстaвaoм jeднe oд тврђaвa: Jeлeч, Гaлич, Брвeник, Кoзник, Ћутeт, Нoви Пaзaр; грaдoвa: Mунициoиум Дaрдaнoрум, Стaри Рaс, Брњaк, Звeчaн, Maглич; или кулe: Jeлaшци, Врх Лaбa, Oбoђa, Дубoвскa тaкмичe сe зa титулу витeзa Ибрa и нajбoљe витeшкe eкипe, a нaгрaдa je –фигурa Стeфaнa Нeмaњe. Oвo je jeднa зaнимљивa мaнифeстaциja сa циљeм дa бaр jeдaн oд тих тврђaвa-грaдoвa будe oживљeнa, кao штo je грaд Maглич. Mи бисмo вoлeли дa тo будe Брвeник, дa и oн у нeкoм дoглeднoм врeмeну oживи. Зa сaдa je тo сaмo jeдaн oгрoмaн туристички пoтeнциjaл кojи oпштинa Рaшкa имa у свojoj бoгaтoj истoриjскoj и културнoj трaдициjи - изjaвиo je гoспoдин Нeнaд Oстрaћaнин.

извор: www.topsrbija.com

За  25. фебруар 2013. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова је заказана девета седница седмог одборничког сазива СО Рашка

За ову седницу предложен је  следећи Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе и председник Комисије за израду нацрта акта о промени Статута општине Рашка.

2.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Драгиша Павловић, шеф Локалне пореске администрације.

7.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

9.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КУЛТУРЕ „ДАНИ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, вршилац дужности директорa ТСО „Рашка“.

10.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, вршилац дужности директора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

11.ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2013. ГОДИНИ ЈКП „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, вршилац дужности директора ЈКП „Рашка“.

12.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, вршилац дужности директора ЈП „Стан“.

13.ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, вршилац дужности директора ЦКОИ „Градац“.

14.ПРОГРАМ РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, вршилац дужности директора ЈП радио станица „Радио Рашка“.

15.ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, вршилац дужности директора ТСО „Рашка“.

16.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, вршилац дужности директора Центра за социјални рад Рашка.

17.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, вршилац дужности директора ЦКОИ „Градац“.

18.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

19.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

20.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

21.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 2611/2 КО РУДНИЦА ПОВРШИНЕ 2,02 АРА КОНЦЕРНУ „ФАРМАКОМ М.Б.“ ШАБАЦ – РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА „СУВА РУДА“ ДОО ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

22.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 538/3 КО РАШКА ФИЛИПОВИЋ ХРАНИСЛАВУ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

23.ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

понедељак, 18 фебруар 2013 08:05

14. Седница ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас 18. фебруара 2013. године у Сали Општинске управе Рашка са почетком у 08,30 часова биће одржана 14. седница ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, на којој ће бити разматран следећи ДНЕВНИ РЕД

1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе и председник Комисије за изра¬ду нацрта акта о промени Статута општине Рашка.

3.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

8.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КУЛТУРЕ „ДАНИ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

9.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, вршилац дужности директора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

10.ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2013. ГОДИНИ ЈКП „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, вршилац дужности директора ЈКП „Рашка“.

11.ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, вршилац дужности директора ЦКОИ „Градац“.

12.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ОД О1.01. ДО 31.21.2012. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, вршилац дужности директора ЈП радио станица „Радио Рашка“.

13.ПРОГРАМ РАДА ЗА ПЕРИОД ОД О1.01. ДО 31.21.2013. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, вршилац дужности директора ЈП радио станица „Радио Рашка“.

14.ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, вршилац дужности директора ТСО „Рашка“.

15.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, вршилац дужности директора Центра за социјални рад Рашка.

16.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 14.08. – 31.12.2012. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Добрила Филиповић, секретар СО Рашка и председник Комисије за унапређење родне равноправности.

17.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, вршилац дужности директора ЦКОИ „Градац“.

18.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ И ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОД 25.12.2012. ГОДИНЕ И 28.01.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе

Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА) расписала је 17. по реду Јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма.
Средства се не могу доделити за инвестиционе пројекте у области примарне пољопривредне производње, трговине, угоститељства, производње угља и синтетичких влакана.
Рок за слање пријава за доделу средстава по овом јавном позиву је до 15. фебруара 2013. године. Документација достављена након истека овог рока неће се узимати у обзир.
Сву неопходну документацију и више информација наћи ћете на http://siepa.gov.rs/sr/index/vesti/siepa-vesti/xvii-javni-poziv.html

Данас 31.01.2012. године се завршавају радови на изградњи дећијег вртића "Весело Детињство" у Рашки. Радни простор вртића у Рашки проширен је за  најмање 680 м2, повећан је  капацитета за 120 – оро деце (узраста од 1 – 6 година ), Најмање 16 васпитача биће запослено у првој години по завршетку пројекта. Биће формирана Комисија за технички пријем анекса Дечјег вртића „Весело детињство“ у Рашки са задатком да изврши технички пријем истог.

уторак, 08 јануар 2013 14:34

Обавештење за такси превознике

Општинска управа општине Рашка-Одсек за за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине обавештава регистроване такси превознике са територије општине Рашка, да након 01.марта 2013.год.  не могу да обавqају такси превоз са  такси возилима  која не задовоqавају услове  у погледу границе  издувне емисије прописане најмање нормом “ЕУРО 3”.  

Уколико желе да обављају такси превоз после тог датума, такси превозници морају да замене своја такси возила која не испуњавају најмаwе норму  “ЕУРО 3” са одговарајућим такси возилом, заједно са припадајућим такси дозволама, најкасније до 16. марта 2013. год.  Уколико то не учине до 16. 03. 2013. год., биће брисани из евиденције такси превозника и такси дозволи возила, односно њихове такси дозволе ће бити поништене.

Након 01. 03. 2013. год. неће бити уведени  нови такси превозници и такси возила до израде саобраћајно-техничких услова на основу карактеристика превозних захтева-вожњи у такси превозу и дефинисања оптималног броја такси возила за општину Рашка за наредни петогодишњи период.

ЕУ ПРОГРЕС је партнерски програм који финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Србије, а спроводи га Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), у сарадњи са 25 општина. ЕУ ПРОГРЕС, је развојни програм који финансирају међународни донатори, а спроводи се у партнерству са партнерским општинама, а са крајњим циљем да се унапреди квалитет живота њихових становника.

ЕУ ПРОГРЕС је обезбедио, кроз успостављање одговарајућих критеријума, непристрасну и равномерну расподелу средстава, колико год је то могуће. На пример, појединачне општине су у могућности да добију финансирање за спровођење само једног локалног инфраструктурног пројекта током једног јавног конкурса, без обзира на то да ли је поднела више од једног доброг пројекта. Још један пример јесте успостављање географског критеријума – током расподеле средстава ЕУ ПРОГРЕС је обезбедио равномернугеографску дистрибуцију средстава.

Максималан износ који је додељиван за финансирање општинских инфраструктурних пројеката је 100.000 евра, док је максимална вредност која ће бити додељена пројектима који се финансирају посредством Фонда за учешће грађана 10.000 евра. Међуопштински пројекти могу да се финансирају са преко 100.000 евра али ће износ у конкретној ситуацији зависити од партнерстава која су успостављена и од средстава која су обезбеђена за суфинансирање.

Пројекти чија је реализација у току по Уговорима о донацији између општине Рашка И ЕУ ПРОГРЕС су:

1.Завршетак радова на изградњи анекса Дечјег вртића „Весело детињство“ у Рашки, што се тиче овог пројекта он је један од најприоритетнијих пројеката када је у питању допринос проширењу, унапређењу и координацији служби које се тичу бриге о деци и породици у општини Рашка.Реализацијом предметног пројекта општина Рашка би обезбедила повећање адекватних услова у предшколским институцијама и проширење мреже предшколских установа.
Резултат реализације пројекта Завршетак радова на изградњи анекса дечјег вртића „Весело детињство“ - Рашка биће следећи: Радни простор вртића у Рашки проширен за најмање 680 м2 до краја реализацје пројекта, Повећање капацитета за 120 – оро деце (узраста од 1 – 6 година ), Најмање 16 васпитача биће запослено у првој години по завршетку пројекта.
Сви радови предвиђени Уговором између извођача и општине Рашка, биће завршени у току децембра 2012. и јануара 2013.године. У току јануара 2013.године, биће формирана Комисија за технички пријем анекса Дечјег вртића „Весело детињство“ у Рашки са задатком да изврши технички пријем истог (до краја јануара 2013.године).

2. Израда Плана Детаљне регулације за Суво Рудиште ово је један од најприоритетнијих пројеката када је у питању планска документација  јер представља основ за решавање проблема туристичког центра  Копаоник. Реализацијом предметног пројекта општина Рашка би добила техничку исправну и рационалну полазну основу и базу за даљу израду пројектне документације вишег нивоа, односно за све наредне активности и улагања, јер ће овај план дефинисати јавну и другу употребу земљишта, дефинисаће правила и регулативе за активности изградње, дефинисаће инфраструктуру и др. Комисија за планове извршила је стручну контролу по примедбама са јавне расправе. До потпуне реализације овог пројекта остале су још активности
•    спровођеwе стручне контроле од стране ресорног министарства Владе РС
•    поступање по примедбама ресорног министарства
•    Усвајање ПДР „Суво Рудиште“ од стране СО-е Рашка

3. Израда Главног пројекта рециклажног центра у Рашки, овај пројекат је један од приоритетних пројеката када је у питању жаштита и унапређење животне средине, имплементација националног законодавства - Стратегије на републичком (Национални програм заштите животне средине, Стратегија за апроксимацију у области заштите животне средине, која даје процену потребних улагања, Стратегија за управљање отпадом) и на локалном нивоу, а кроз све то и приближавање стандардима ЕУ. Резултат израде Главног пројекта рециклажног центра у Рашки биће стварање могућности за реализацију истог, чиме би се добио центар за разврставање и привремено складиштење рециклабилних материјала, као и посебних токова отпада. Посебни циљ овог пројекта је „Управљање цврстим отпадом у складу са принципима одрзивог развоја“, а у складу је са посебним циљем  4.1.3 Стратегије одрзиовог развоја опстине Раска (2009-2019). Одрживо управљање отпадом подразумева минимизирање количине произведеног отпада на месту настанка издвајањем различитих компоненти на извору настајања отпада (из домаћинстава, радњи, институција..), а тиме и повећање удела отпада који се може поново користити, уз  истовремено смањење оптерећења депонијског простора. Изградња рециклажног дворишта омогућице да се материјал чува и складишти док се не сакупи одговарајућа количина која би се транспортовала до места третмана, чиме се смањују трошкови транспорта и одлагања отпада. У току месеца новембра тачније 06.новембра 2012.године од стране изабраног вршиоца техничке контроле извршена је и техничка контрола Главног пројекта рециклажног центра у Рашки. Остала је још активност која се односи на усаглашавање Главног пројекта рециклажног центра у Рашки са садржином Извештаја о техничкој контроли.

Сви побројани пројекти чија је реализација у току су у складу са принципима одрживог развоја, као и у складу са посебним циљевима „Стратегије одрживог развоја општине Рашка 2009-2019.“

Општина Рашка
Општинска Управа
Служба за ЛЕР

Победници ликовног конкурса за календар Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС за 2013 годину на тему „Добродошли у моју Европу“ су ученице Самра Шабановић, из Школа за дизајн коже и текстила у Новом Пазару, Маида Турковић из прибојске гимназије и Јустина Видосављевић из Гимназије „Стеван Јаковљевић” у Власотинцу. Лаптоп, таблет рачунаре и дигиталне фотоапарате, као награде за 12 најбољих ђака, данас су уручили менаџер ЕУ ПРОГРЕСа Грем Тиндал, представница Делегације Европске уније у Србији Ана Станковић и академски сликар и професор Универзитета у Новом Пазару Ервин Ћатовић. За најбољу школу на овогодишњем такмичењу изабрана је Средња школа „Никола Тесла” из Медвеђе, која ће бити награђена школском опремом по избору у вредности од 120.000 динара.

„Драго ми је што на крају једне рекао бих успешне године организујемо ликовни конкурс за младе. Мени је ово један од најдражих догађаја управо зато што подстиче младе да ликовно изразе своја размишљања на задату тему. ЕУ ПРОГРЕС је наставио седмогодишњу традицију претходног програма ПРО, када су теме конкурса покривале све важне аспекте развоја – културну разноликост, заштиту животне средине и слично. Пошто ЕУ ПРОГРЕС програм има мандат још годину дана, надамо се да ћемо и следеће године организовати исти конкурс на неку другу тему“ рекао је Грем Тиндал, менаџер ЕУ ПРОГРЕСа на свечаној додели награда која је данас одржана у Новом Пазару.

„Млади ствараоци указали су на шаренолик распон уметничких тема и техника, сликајући мотиве из локалних региона и европских културних средина. Они су одговорно приступили теми, правила конкурса су поштована, а комисија се одговорно придржавала пропозиција и општих правила. Зато и сматрам да награде, које су заслужено додељене, у потпуности одговарају пажљивом и рафинираном одабиру и рецентном раду комисије чији сам и ја члан”, образложио је данас председник жирија професор Ервин Ћатовић.

ЕУ ПРОГРЕС календар за 2013. годину улепшаће и девет награђених радова, чији су аутори данас добили дигиталне фотоапарате - Марија Милошевић из Медвеђе, Милош Ђорђевић из Сурдулице, Јована Костић из Власотинца, Зорана Јовановић из Врања, Ирвина Кочан из Новог Пазара, Сахадете Хасани из Прешева, Ана Петровић из Пријепоља, Никола Ђорђевић из Лебана и Маријана Никочев из Рашке.

Овогодишња тема „Добродошли у моју Европу“ заснована је на чињеници да је Србија одувек била историјски, географски и културни део Европе, као и да европске вредности имају традицију широм Србије и међу њеним грађанима. Ученици 30 средњих школа из јужне и југозападне Србије доставили су 131 рад, а стручни жири предвођен академским сликаром Ервином Ћатовићем, одабрао је 12 најбољих ликовних радова који су се нашли на страницама календара ЕУ ПРОГРЕСа за 2013. годину.

{gallery}lkonkurs{/gallery}

среда, 05 децембар 2012 09:13

Буџет општине Рашка у малом

Oпштинска  управа Рашка  05.12.2012. године  организовала  је  јавну  расправу на нацрт буџета општине  Рашка  за 2013. годину  где је презентован буџет у малом. Расправа је била фокусирана на презентовање  најбитнијих  ставкеи    које  су финансиране  у  буџету за 2012. годину  и  онога што ће се финансирати у 2013.годину .
Презентацију можете погледати ОВДЕ!

На основу члана 69, 70. и 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 116/08):

oбјављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке: набавка  (редни број ЈН 13)

Опис предмета јавне набавке:
-санација монтажног објекта у Трнави
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана, од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива на огласној табли Општинске управе Рашка и сајту општине Рашка. Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или електронском поштом.  

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):

Рок за подношење понуда је 7 дана од дана када је јавни позив упућен. . Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније  до 10.12.2012.у 12,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општинска управа Рашка, Ибарска 2, 36350 Рашка, са назнаком „Не отварати-Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности  за набавку санација монтажног објекта у Трнави., редни број ЈН 13. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати у 12.00 часова 10.12.2012. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: сала за састанке Општинске управе Рашка. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 2 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на бр. телефона 036-736-244 у времену од 8,00 до 14,00.
Контакт особа је Зорица Здравковић.

Остале информације:

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09)

ОПШТИНА РАШКА
Излаже на
Ј А В Н И    У В И Д

План генералне регулације
за насељено место Рашка

Време излагања плана током Јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

Јавни увид почиње после објављивања у дневном листу „Политика“ и траје 30 дана након објављивања.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 30.11.2012.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Писмене примедбе на изложени план достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине – Комисији за планове

Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавног увида.

По истеку рока за јавни увид Комисија за планове одржаће јавну седницу о садржини изложеног Плана и примедбама на План дана 26.12.2012.године у 11,00 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали.

уторак, 27 новембар 2012 13:22

Дан општине Рашка

Свечаном седницом данас је обележен 27. Новембар, Дан општине Рашка. Пригодним културно -уметничким програмом  уручене су награде и признања за 2012. Годину. Новембарска награда ове године додељена  је Програму европског  партнерства са општинама ЕУПРОГРЕС. Захвалнице су уручене Божи Главоњићу, пароху СПЦ у Рудници, Секули Пековићу члану Удружења ратних војних инвалида из Биљановца, Апотекарској установи Краљево апотека у Рашки, Љиљани Нешовић медицинској сестри Клиничког центра Србије. Новчане награде су додељене хранитељској породици Голубице и Милана Петровића из Рашке и пензионисаној учитељици из Јошаничке Бање Богињи Суханов.

{gallery}27{/gallery}

Ha основу члана 25. Статута JKП „РАШКА" Управни одбор је на седници одржаној дана 18.10.2012.г. донео следећи:
Предлог повећања цена воде,канализације и изношења смећа

Цене воде Рашка    (у динарима по метру    кубном)
                   Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домапинства    28,00           35,00           25,00%
Установе         46,70            68,10          45,82%
привреда         59,20            68,10          15,00%

Цена канализације:    [у динарима по метру    кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства    8,30           10,50             26,50%
Установе        14,10           20,45             45,03%
привреда        18,70           20,45              9,36%

Цена изношења смећа Рашка и приградска насеља             I    {у динарима по метру квадратном)
                    Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Домаћинства       3,30            3,80             15%
Установе            9,80           11,30             15%
Привреда           8,40             9,70             15%
Уг.и тр. објекти  41,70          47,95            15%

Цена воде и канализације Копаоник    (у динарима по метру кубном)
                  Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
вода               105,00         105,00             0%
канализација     35,50           35,50             0%

Цена изношења смећа Копаоник    (у динарима по метру квадратном)
                       Стара цена    Нова цена    Проц. повећања
Уг и трг. Објект.    59,80          68,80             15%
Апартмани-собе    30,20           34,70             15%
Посллфостор        21,00           24,20             15%
Викенд куће(соп)    9,80           11,30             15%
Викенд куће(за из.) 21,00         24,20              15%

I
НАПОМЕНА. Цену воде за домаћинстава до пуне цене коштања ће путем субвенција финансирати буџет Општине.
Овај Предлог доставити Општинском већу и Скупштини Општине Рашка на разматрање и давање сагласности. НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а

Председник управног одбора ЈКП РАШКА
Образложење

Ha основу члана 28.3акона о ком. Делатностима, одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности, а на исту сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. При изради одлуке стручне службе ЈКП Рашка руководиле су се начелима и елементима за одређивање цена кумуналних услуга сходно члановима 25 и 26 Закона о комуналним делатностима. У складу са овим законским одредбама Управни одбор ЈКП је предложио повећање цене воде,канализације и изношење смећа. Будући да је став оснивача да цене за комуналне услуге за категорије наведене у овом образложењу буду близу економске, односно цене коштања, а да се цена за грађанство односно домаћинства до пуне цене коштања субвенционише из буџета општине, предложене су следеће цсне:

РАШКА: Цене воде

35,00 дин/мЗ -повећање 25% Домаћинства грађани 68,10 дин/мЗ-повећање 45,82% Правна лица-установе 68,10 дин/мЗ-повећање 15,00% Правна лица-привреда
Цене за услугу Канализација су управо 30% цене воде и оне су овим предлогом увећане за 26,50% за домаћинства и у просеку 27,20% за правна лица

Овим повећањем просечна цена воде са садашњих 31,78 дин била би повећана на око 43,79 дин/мЗ.

Сам технолошки процес за производњу питке воде код нас је такав да изискује огромне трошкове и ЈКП Рашка због тога са садашњом ценом воде не успева да покрије значајан део трошкова већ остварује финансијске губитке који отежавају пословање предузећа у угрожавају ликводност.

У периоду од децембра месеца прошле године када је било задње повећање цене комуналних услуга па до данас дошло је до значајних повећања цена инпута који битно одређују цену воде и осталих услуга.Најзначајније је повећање цена добављача око анализе и узорковања воде за око 10% ,цене хемијских сировина за око 20% , цена нафтних деривата што увећава трошкове превоза и сл.

Калкулацијом цене воде обухваћени су основни трошкови ,али се види да наши губици узимајући у обзир нову просечну цену износити око цца 30.000.000,00 дин што ће морати да се субвенционише из буџете Општине, под претпоставком да наплата потраживања буде солидна.

Новом ценом воде повећали би приходе за око 13,5 милиона (само по основу воде) што би поправило ликвидност и омогућило реализацију већег броја планираних активности у 2013.Г.

Наглашавамо да највеће учешће у цени воде имају фиксни трошкови (зараде, делимично електрична енергија,анализа воде)у износу од око70%.на које немамо утицај без обзира на произведену количину воде.

Треба напоменути да је привредна ситуација у нашој општини таква да велики број предузећа који су некад били наши значајни купци не ради тако да много веће учешће у потрошњи воде имају грађани што за нас значи да продајемо већу количину воде по нижој цени.

Предложено повећање цена воде и осталих комуналних услуга на Копаонику је знатно испод цене коштања, посебно цена воде, али ту су битне и друге околности имајући у виду значај туризма и осталих активности, које су битне за нашу општину.

Комунално предузеће је значајно поправило наплату својих потраживања, но и то је посао који подразумева све већи и већи трошак који оптерећује ликвидност.

Како неекономска цена воде значи и ненаменско трошење ,то новом ценом « желимо да дестимулишемо ненаменску потрошњу која је изражена у летњим месецима.

Предложено је да повећање цена за изношење смећа буде 15% и то би повећање покрило перманентно увећање цена горива, ауто гума и резервних делова. Предложене цене су без ПДВ-а.

У наставку дајемо упоредни преглед трошкова за просечно домаћинство са старим
и новим ценама комуналних услуга: 
 
                      кол.    јед.мер.    ст.цена    износ    н.цена    износ    разлика
вода                20         м3           28,00    560,00    35,00    700,00    140,00
смеће              70        3,30         231,00    3,80     266,00    35,00
канализација    20        8,30          166,00    10,50    210,00    44,00
укупно        957,00      1.176,00    219,00

Конкурс општине Рашка за студентске стипендије 01.11.2012.-15.11.2012.

Услови конкурса:

Прва година:

-Оверена копија дипломе ``Вук Караџић`` или копија сведочанстава за све цетири године средње школе

-Потврда да је редован студент

-Доказ о пребивалишту

Старије године:

-Потврда да је редован студент

-Повтрда о просечној оцени на студијама (8,5 минимум)

-Оверена копија индекса(све попуњене стране)

-Доказ о пребивалишту

-Студенти Војне и Полицијске академије немају право на стипендију из буџета општине Рашка 

-Студенти који обновили годину немају право на стипендију

-Редовни самофинансирајући студенти који испуњавају све остале услове конкурса имају право на стипендију