Локална пореска администрација

СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА - ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Адреса: Предрага Вилимоновића бр.1, Телефон: 036-737-775, Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


У оквиру Општинске управе општине Рашка формирана је Служба за локалну пореску администрацију, које је почело са радом 01.01.2009. године. Ова служба је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода. 
 
Служба ради на утврђивању пореских обавеза пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалних комуналних такси, самодоприноса, боравишне таксе,  канцеларијску и теренску контролу, у поступку администрирања изворних локалних јавних прихода редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, пореско књиговодство и извештавање и друге послове у складу са законом и одлукама .
 
 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину утврђује се применом Закона о порезима на имовину (“Сл.гласник РС”,бр.26/2001,”Сл.лист СРЈ”,бр.42/2002- одлука СУС  и “Сл.гласник РС”, бр.80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- одлука УС и  47/2013).
ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА СУ: 
1) Право својине, односно на право својине на земљишту површине  преко 10 ари
2) Право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;
3) Право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;
4) Право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
5 Коришћење непокретности у јавној својини од стране  корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
6) Државина непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;
7) Државина непокретности у јавној својини, без правног основа;
8) Државина и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
КО ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК- лице које је на непокретности на територији Републике Србије: 
- Ималац права - својина
- Корисник непокретности у јавној својини – када се порез плаћа на коришћење непокретности у јавној својини;
- Држалац непокретности – када се порез плаћа на државину;
-  Прималац лизинга – када се порез плаћа на државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
 ТО ЈЕ: 
-  Резидент и нерезидент,
-  Физичко и правно лице,
-  Обвезник који води и који не води пословне књиге…
Када су на истој непокретности више лица обвезници – свако је обвезник сразмерно свом уделу у односу на целу непокретност.
Када удели обвезника на истој непокретности нису одређени – за сврху опорезивања порезом на имовину сматраће се да су једнаки.
 ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА 
- Утврђени порез за пореску годину плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, у року од 45 дана од почетка тромесечја, на прописани уплатни рачун јавних прихода;
- До утврђивања  пореза за пореску годину – плаћа се аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје  претходне пореске године;
- Обвезник коме  пореска обавеза настане  у току пореске године – у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе утврђује  порез за део године – почев од настанка пореске обавезе;
- Порез за тромесечје у коме је настала пореска обавеза плаћа се у сразмерном износу од настанка пореске обавезе до истека тог тромесечја.
Пореска ослобођења уређена су чланом 12. Закона о порезима на имовину (“Сл.гласник РС”,бр.26/2001,”Сл.лист СРЈ”,бр.42/2002- одлука СУС И “Сл.гласник РС”, бр.80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- одлука УС И 47/2013).
 
ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
 
Локалне комуналне таксе уводе се за: истицање фирме на пословном простору, истицање фирме ван пословног простора, држање моторних друмских и прикључних возила, коришћење витрина ради излагања робе ван пословног седишта, држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води, држање ресторана и других угоститељских објеката на води, држање кућних животиња, држање музичких уређаја и приређивање музичког програма, коришћење рекламних паноа, коришћење обале у пословне сврхе, заузеће јавне површине грађевинским материјалом за извођење грађевинских радова.
 
Локалне комуналне таксе за истицање фирме утврђују се у различитој висини у зависности од врсте делатности објекат на коме је истакнута фирма, а по Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош.
 
Фирма је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делетност или занимање.
 
Наплата таксе на годишњем нивоу наплаћиваће се месечно у 12 једнаких месечних рата до 15-ог у месецу за месец који претходи плаћању.
 
На ове обвезнике примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији који између осталог дефинише и поступке редовне и принудне наплате обавезе (установљавањем залоге, пописом покретних ствари, пописом непокретности...).
 
БОРАВИШНА ТАКСА
Контролу наплате и уплате боравишне таксе врши јединица локалне самоуправе преко инспектора надлешних за контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе.

 

Поштовани, пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину Правних лица и предузетника, Образац ППИ-1, подносе се искључиво у електронском облику почев од 01.01.2019. године, сходно Члану. 38 Став 7. Тачка 7. Закона о Пореском поступку и пореској администрацији.

Овим путем Вас обавештавамо да предузмете мере да пореске пријаве буду поднете у законском року.

Пријаве у електронском облику подносе се до 31.03.2019. године.

За сва обавештења можете нас контактирати на телефон 036-737-775 или путем мејла, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

  • 840-713121843-57 - порез на имовину од физичких лица
  • 840-713122843-64 - порез на имовину од правних лица
  • 840-716111843-35 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору
  • 840-714552843-83 – боравишна такса
  • 840-711147843-13 - порез на земљиште

Одлуке 2014. година

Одлуке 2015. година

 

Одлуке 2016. година

 

Одлуке 2017. година

 

Одлуке 2018. година

 

 

Одлуке 2019. година

 

Поштовани, пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину Правних лица и предузетника, Образац ППИ-1, подносе се искључиво у електронском облику почев од 01.01.2019. године, сходно Члану. 38 Став 7. Тачка 7. Закона о Пореском поступку и пореској администрацији.

Овим путем Вас обавештавамо да предузмете мере да пореске пријаве буду поднете у законском року.

Пријаве у електронском облику подносе се до 31.03.2019. године.

За сва обавештења можете нас контактирати на телефон 036-737-775 или путем мејла, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ОДЛУКЕ 2020. година

ОДЛУКЕ 2021. година